ျပသသူမ်ား အေၾကာင္း

ျပသသူမ်ား အေၾကာင္း

က္ပ်ိဳးေရး ဓာတုေဆး ႏွင့္ သီးႏွံ ပိုးမႊားကာကြယ္ေရး ထုတ္ကုန္မ်ား

 • စိုက္ပ်ိဳးေရး ဓာတုေဆးမ်ား - ဓာတုပိုးသတ္ေဆး နွင့္ Intermediates (ပိုးသတ္ေဆး၊ ဘက္တီးရီးယား ကာကြယ္ေဆး၊ ေပါင္းသတ္ေဆး ၊….) ၊ ဇီ၀ပိုးသတ္ေဆး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပိုးသတ္ေဆး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဓာတု ထုတ္လုပ္ျခင္း ႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈ နည္းပညာမ်ား
 • ဓာတုဓါတ္ေျမၾသဇာမ်ား - ႏိုက္ထရိုဂ်င္ ဓါတ္ေျမၾသဇာ၊ ပိုတက္ရွ္ ဓါတ္ေျမၾသဇာ၊ ေဖာ့စဖိတ္ ဓါတ္ေျမၾသဇာ၊ ကြန္ေပါင္း ဓါတ္ေျမၾသဇာ၊ အထူး ဓါတ္ေျမၾသဇာ အသစ္မ်ား ( ပင္လယ္ေရညွိ ဓါတ္ေျမၾသဇာ၊ ဇီ၀ေျမၾသဇာ၊ သစ္ရြက္ ဓါတ္ေျမၾသဇာ၊ တေျဖးေျဖး ေပ်ာ္၀င္ ဓါတ္ေျမၾသဇာ၊ Trace Element ေျမၾသဇာ၊ Humid အက္ဆစ္ ေျမၾသဇာ…..)
 • ဓာတုဓါတ္ေျမၾသဇာမ်ား - ႏိုက္ထရိုဂ်င္ ဓါတ္ေျမၾသဇာ၊ ပိုတက္ရွ္ ဓါတ္ေျမၾသဇာ၊ ေဖာ့စဖိတ္ ဓါတ္ေျမၾသဇာ၊ ကြန္ေပါင္း ဓါတ္ေျမၾသဇာ၊ အထူး ဓါတ္ေျမၾသဇာ အသစ္မ်ား ( ပင္လယ္ေရညွိ ဓါတ္ေျမၾသဇာ၊ ဇီ၀ေျမၾသဇာ၊ သစ္ရြက္ ဓါတ္ေျမၾသဇာ၊ တေျဖးေျဖး ေပ်ာ္၀င္ ဓါတ္ေျမၾသဇာ၊ Trace Element ေျမၾသဇာ၊ Humid အက္ဆစ္ ေျမၾသဇာ…..)
 • သီးႏွံကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ႏွင့္ ဇီ၀ နည္းပညာ - အပင္ပံုမွန္ ႀကီးထြားမႈ၊ Transgenic ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ေျမဆီလႊာ အားျဖည့္ ပစၥည္းမ်ား၊ အာဟာရျဖည့္ ပစၥည္းမ်ား၊ ျမက္ခင္းျပင္

စက္မႈလယ္ယာသံုး စက္ကိရိယာမ်ား

 • စိုက္ပ်ိဳးေရး စက္မႈ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား
 • ေျမၾသဇာ ေကာင္းဖို႔အတြက္ အသံုးျပဳေသာ ဆက္စပ္ စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား
 • စိုက္ပ်ိဳးေရးေဆး ထုတ္ကုန္ ထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား
 • လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ အျခား ထုတ္ကုန္ ထုတ္လုပ္ျခင္း
 • စိုက္ပ်ိဳးေရးသံုး ရဟတ္ယာဥ္ငယ္
 • အီလက္ထေရာနစ္/တိက်ေသာ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးျခင္း/စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ား
 • သိုေလွာင္မႈ ႏွင့္ ရိပ္သိမ္းထုတ္ကုန္မ်ား မပ်က္စီးေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
 • စိုက္ပ်ိဳးေရးသံုး ပလက္စတစ္ ထုတ္ကုန္မ်ား
 • အစိတ္အပိုင္းမ်ား/အပိုပစၥည္းမ်ား
 • သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးယာဥ္မ်ား/ကုန္ပစၥည္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း
 • ပတ္၀န္းက်င္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ပစၥည္းကိရိယာမ်ား
 • ေဆးျဖန္း/ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳး/ေရပန္းေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳး ပစၥည္းကိရိယာမ်ား
 • စြန္႔ပစ္ေရ ႏွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စြန္႔ပစ္မႈ နည္းပညာမ်ား ႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား
 • ကုန္သြယ္ေရးသံုးစက္

စိုက္ပ်ိဳးေရး ထုတ္ကုန္မ်ား

 • ဆန္၊အေစ့၊ သစ္ခြ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား၊…..