စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးဖလွယ္မႈ အစီအစဥ္

ျပသသူမ်ား

ကုန္သြယ္ေရး လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ား

ႏိုင္ငံမ်ား

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေနာက္ဆံုး updates မ်ား ခ်ိတ္ဆက္ေနဖို႔ ႏွင့္ လက္ခံရရွိရန္

သတင္း

Vietnamese commodities have export turnover increase...

Coffee, rice, vegetables, cassava and products from cassava ... are items that still keep the growth momentum despite difficulties due to Covid-19 pandemic. According to the Ministry of Agriculture and Rural Development Vietnam (MARD), the total export t...

VIV Asia 2021 – Nº 1 INTERNATIONAL TRADE SHOW FROM...

VIV Asia is organized every 2 years in Bangkok, located in heart of the Asian booming markets. With around 1,250 international exhibitors and 50,000 expected professional visits from all over the world, VIV Asia covers all animal species including pig, da...

Invitation to FREE visit Zhejiang Hortiflore Online...

Zhejiang Export Online Fair (Floriculture & Horticulture Outdoor Appliance) from 29 June – 3 July, 2020...

ေဟာေျပာပြဲ အစီအစဥ္

AGRI MYANMAR is committed to providing an the most updated market trends, growth sectors, challenges and opportunities in agricultural market

FAQ

Agri Myanmar is the Biggest International Trade exhibition and Conference on Fertilizer, Agro Chemicals, machineries and products in Myanmar.

Agri Myanmar 2019 welcomes prominent companies, professional services providers and distributors from various Agriculture sectors. It provides to showcase a wide spectrum of products and professional services to:

AGRICULTURE MECHANICAL 

• Grain Plantation Harvest Machinery; Agriculture Mechanical Accessories; Spray, Irrigation & Dewatering Mechanical Equipments

• Fertilization Related Mechanical Equipments; Agrochemical Product Production Equipments

• Agriculture and Sideline Product Processing and Storage Equipments; Agriculture Plastic Products; Crop Transportation Equipments; Wrapping Machinery

• Agriculture Engineering Technologies; Environment Protection Equipments; Waste Residue Treatment Technologies and Equipments

AGRICULTURE PRODUCTS

Seeds, Grain, Fruits and Vegetables, Flowers and Plant

AGROCHEMICALS & CROP PROTECTION

• Agriculture Chemicals:

Chemical Pesticides & Intermediates (Pesticides, Bactericides, Herbicides..); Biopesticides, Ecological Pesticides, Agriculture Chemical Production & Processing Technologies

• Chemical Fertilizers:

Nitrogen Fertilizers, Potash Fertilizers, Phosphate Fertilizers, Compound Fertilizers, New Special Fertilizers (Seaweed Fertilizers, Biological Fertilizers, Foliage Fertilizers, Slow Release Fertilizers, Trace Element Fertilizers, Humid Acid Fertilizers)

• Crop Protection & Biotechnology:

Plant Growth Regulators, Transgenic Products, Soil Additives, Nutritional Agents, Turf

Our main target visitors are:

 • Agrochemical wholesalers & Retailers
 • Chemical Products Importers & Exporters
 • Mass Agrochemical Product Users
 • Mass Agrochemical Technology Users
 • New Agriculture Product & Technology Applied Organizations
 • Terminal Users of New Agriculture Products & Technology
 • Farmers, Agriculturists & Agronomists
 • Entrepreneurs, Farm Contractors
 • Engineers & Technicians
 • Investors and Bankers
 • Registration Agency and Consultant
 • Agriculture Department
 • Agro Producers
 • Universities and Research Institutions
 • Government Representatives
 • Related Correlative Enterprises & Organizations

If you have any questions about the Show (Floor Plan, Exhibitor List, Special Rate, Seminar Program, etc) please do not hesitate to contact our Sales Representatives through Email: info@veas.com.vn or Hotline: 18001082. 

We offer 2 types of packages:

RAW SPACE: USD 328 per sqm (Minimum 18 sqm)

SHELL SCHEME: USD 358 per sqm (Minimum 9sqm)

Booth Construction, Carpet, 2 Chairs, 1 Table, 1 Socket, 2 Fluorescents and Bin

Free 1 full page information on Show Directory

Free Business matching Program

Free Farm/Market Visit tour

For your earliest convenience, you can do the pre-registration on the website for free of charge or you can also make an onsite registration at the registration counter.

Reserve your space early to get the best from Agri Myanmar

Leading Platform to Connect - Network - Trade with local distributors, importers and big buyers from Agri Myanmar Industry

ေထာက္ခံစာ

ျပသသူမ်ား၏ ထူးျခားမႈမ်ား

မီဒီယာ ေထာက္ပံ့ေပးသူမ်ား

ေနာက္ဆံုးလူမႈမီဒီယာ

PHP Social Stream: There is no feed data to display!