១០០០

កិច្ចប្រជុំ

៨០

អ្នកតាំងពិព័រណ៍

២០០០

ពិព័រណ៍

១០

ប្រទេស

ចុះឈ្មោះជាមួយនឹងព្រឹត្តិបត្រអេឡិចត្រូនិករបស់យើងខ្ញុំ

រក្សាការទាក់ទង និងទទួលនូវរាល់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពថ្មីៗបំផុតពីយើងខ្ញុំ

ព័ត៌មាន

Launching event of Agri – Livestock – Aqua Fisheries...

Launching event of Agri – Livestock – Aqua Fisheries Cambodia 2018 will take place on 22nd June 2018 at Carnation Room, Phnom Penh Hotel, Phnom Penh, Cambodia. This launching event will be attended by Mr. Meach Yady, Chief of Agricultural Marketing Office...

KICK OFF EVENT: OPPORTUNITIES FOR INVESTMENT IN CAMBODIA,...

Cambodia & Myanmar have changed radically from a centrally planned economy to a market economy over the past ten years. With effective economic policies, productivity in these countries has increased significantly while labor costs continue to remain comp...

Efficiency Over Expansion: Sustainable Agriculture...

From 2004-2012, Cambodia experienced a spurt of economic growth due in large part to an increase in rice production. During that time period, the country’s agricultural gross product increased by 8.7 percent....

កម្មវិធីនៃកិច្ចប្រជុំ

AGRI CAMBODIA 2019 is committed to providing an the most updated market trends, growth sectors, challenges and opportunities in agricultural market

FAQ

ទទួលបាននូវរាល់ចម្លើយចំពោះសំណួរដែលសួរញឹកញាប់បំផុត (FAQs) ដូចខាងក្រោមនេះ

Agri Cambodia 2019 is the Biggest International Trade exhibition and Conference on Fertilizer, Agro Chemicals, machineries and products in Cambodia.

Agri Cambodia welcomes prominent companies, professional services providers and distributors from various Agriculture sector sectors. It provides to showcase a wide spectrum of products and professional services to:

AGROCHEMICALS & CROP PROTECTION PRODUCTS

Agriculture Chemicals: Chemical Pesticides & Intermediates (Pesticides, Bactericides, Herbicides,...); Biopesticides, Ecological Pesticides, Agriculture Chemical Production & Processing Technologies

Chemical Fertilizers: Nitrogen Fertilizers, Potash Fertilizers, Phosphate Fertilizers, Compound Fertilizers ,..New Special Fertilizers (Seaweed Fertilizers, Biological Fertilizers, Foliage Fertilizers, Slow Release Fertilizers, Trace Element Fertilizers, Humid Acid Fertilizers,..

Crop Protection & Biotechnology: Plant Growth Regulators, Transgenic Products, Soil Additives, Nutritional Agents, Turf

AGRICULTURE MECHANICAL EQUIPMENT

Agriculture Mechanical Accessories

Fertilization Related Mechanical Equipment

Agrochemical Product Production Equipment

Agriculture and Sideline

Product Processing

Forage Choppers

Electronics/ Precision Farming/ Agricultural Software

Storage and Conservation of Harvest Products

Agriculture Plastic Products

....

AGRICULTURE PRODUCTS: 

Rice, Seeds, Orchid, Vegetables,…

Our main target visitors are :

 • Agrochemical wholesalers & Retailers
 • Chemical Products Importers & Exporters
 • Mass Agrochemical Product Users
 • Mass Agrochemical Technology Users
 • New Agriculture Product & Technology Applied Organizations
 • Terminal Users of New Agriculture Products & Technology
 • Farmers, Agriculturists & Agronomists
 • Entrepreneurs, Farm Contractors
 • Engineers & Technicians
 • Investors and Bankers
 • Registration Agency and Consultant
 • Agriculture Department
 • Agro Producers
 • Universities and Research Institutions
 • Government Representatives
 • Related Correlative Enterprises & Organizations

 

If you have any questions about the Show (Floor Plan, Exhibitor List, Special Rate, Seminar Program, etc) please do not hesitate to contact our Sales Representatives through Email: info@veas.com.vn or Hotline: 18001082. 

We offer 2 types of packages:

RAW SPACE: USD 280 per sqm (Minimum 18sqm)

SHELL SCHEME: USD 315 per sqm (Minimum 9sqm)

Booth Construction, Carpet, 2 Chairs, 1 Table, 1 Socket, 2 Fluorescents and Bin

Free 1 full page information on Show Directory

Free Business matching Program

Free Farm/Market Visit tour

For your earliest convenience, you can do the pre-registration here for free of charge or you can also make an onsite registration at the registration counter.

Reserve your space early to get the best from Agri Cambodia

Leading Platform to Connect - Network - Trade with local distributors, importers and big buyers from Agri Cambodia Industry

លិខិតបញ្ជាក់អំពីសមត្ថភាព

ការតាំងពិព័រណ៍សំខាន់ៗ

ឧបត្ថម្ភខាងផ្សព្វផ្សាយ

ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផ្សព្វផ្សាយសង្គម

Photos from Agri Exhibition's post [English below]
[Đơn vị tham gia trưng bày tại Agri Vietnam 2019] - Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ máy móc nông nghiệp San-Shen
👉 Gian hàng: A07
📆 Thời gian: 26 - 28/06/2019
🏫 Địa điểm: Trung ...
Photos from Agri Exhibition's post [English below]
[Đơn vị tham gia trưng bày tại Agri Vietnam 2019] - Công ty Nousbo Co., Ltd
👉 Gian hàng: A85+A32
📆 Thời gian: 26 - 28/06/2019
🏫 Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn ...
[English below]
[Đơn vị tham gia trưng bày tại Agri Vietnam 2019] - Công ty TNHH Green Plants Biological
👉 Gian hàng: A106
📆 Thời gian: 26 - 28/06/2019
🏫 Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài ...
Photos from Agri Exhibition's post [English below]
[Đơn vị tham gia trưng bày tại Agri Vietnam 2019] - Công ty AGREX Spa (Ý)
👉 Gian hàng: A31
Công ty Agrex Spa đến từ Ý, chuyên thiết kế, sản xuất và bán:
Nhà máy xay xát ...
Photos from Agri Exhibition's post [English below]
[Đơn vị tham gia trưng bày tại Agri Vietnam 2019] - Công ty CPQT Cuộc sống Việt (Vlife)
👉 Gian hàng: A34
📆 Thời gian: 26 - 28/06/2019
🏫 Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm ...
Đơn vị tham gia trưng bày tại Agri Vietnam 2019 [English below]
[Đơn vị tham gia trưng bày tại Agri Vietnam 2019]
Celli SpA là một công ty có trụ sở tại Ý, đã thiết kế, xây dựng và phân phối máy móc chuyên nghiệp để xử lý đất từ ...
Photos from Agri Exhibition's post [English below]
[Đơn vị tham gia trưng bày tại Agri Vietnam 2019] - Công ty Fu Fong Fogging Co - Đài Loan
👉 Gian hàng: A35
📆 Thời gian: 26 - 28/06/2019
🏫 Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và ...
Photos from Agri Exhibition's post [English below]
[Đơn vị tham gia trưng bày tại Agri Vietnam 2019] - Công ty TNHH Chillington Tool - Thailand
👉 Gian hàng: A103
📆 Thời gian: 26 - 28/06/2019
🏫 Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm ...
Photos from Agri Exhibition's post [English below]
Woosung Precision Industrial Co., Ltd chuyên về rèn nóng, rèn nguội, chế tạo vòng, gia công, dập, chế tạo kim loại và lắp ráp các dụng cụ nông nghiệp khác nhau và thiết bị bảo trì mặt đất. ...
Photos from Agri Exhibition's post [English below]
❗ Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản tháng 01/2019 ước đạt 3,2 tỷ USD, tăng 90,4% so với cùng kỳ năm 2018, đưa thặng dư thương mại ước đạt 583 triệu USD.
☘ Giá trị xuất ...